Index


Previous haiku
The clean white cutting edge -
each moment already fading into
yellowing nostalgia.


Next
1425

© David Taft